ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


mme-slide

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης “ΓΗ” σας ενημερώνει για την υλοποίηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β1: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που αφορούν Απολύσεις στον Κλάδο 60 ΤΗΣ NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020» και με κωδικό ΕGF/ 2014/018EL/, εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια Β1 «Επαγγελματική Κατάρτιση» του ως άνω έργου, με τίτλο: «Ενέργεια Β1: Επαγγελματική Κατάρτιση, με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (training voucher) των απολυμένων ατόμων από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
Η Ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των Ωφελούμενων απολυμένων 16 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου.
Οι Ωφελούμενοι της Ενέργειας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι αποκλειστικά μεταξύ των απολυμένων των 16 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), οι οποίοι συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου και από τα αποτελέσματα αυτής (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών), προέκυψε η εγγραφή τους στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της παρούσας.
Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει έγγραφο με προσωπικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) από τον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να επιλέξει, στη συνέχεια, τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.
Η Ενέργεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής.
Το φυσικό αντικείμενο της Ενέργειας, το οποίο είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης 300 ωρών από κάθε ωφελούμενο που θα συμμετέχει, θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως τις 7 Νοεμβρίου 2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας (στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης) δε θα υπερβεί το ποσό των 1.470.000.00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ «ΓΗ»
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 3 & ΝΕΣΤΩΡΟΣ , ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ –τηλ 2108228631

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr
Πατήστε εδώ για τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ