ΠΡΟΦΙΛ


Χαρακτηριστικά της εταιρείας: Επωνυμία – Νομική Μορφή – Έτος Ίδρυσης – Έδρα – Τόπος Εγκατάστασης

07/12/1994 : Ίδρυση Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρίας με την επωνυμία  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΓΗ» με έδρα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 59. Κύριος σκοπός της εταιρίας αποτελεί η λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.                                  

21/12/1998: Ίδρυση υποκαταστήματος-παραρτήματος στο Κιλκίς και επί της οδού Σόλωνος 11

20/11/2000: Μετεγκατάσταση της εταιρίας ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. ΚΕΚ «ΓΗ» επί της οδού Ευζώνων και Κασομούλη γωνία

28/01/2009 : Μετεγκατάσταση της εταιρίας επί της οδού Θ.Καντά 9 στην πόλη των Σερρών στην περιοχή Ν. Κηφισιάς

Δραστηριότητες

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΓΗ» ιδρύθηκε το 1994 με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως  την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες –μελέτες , ημερίδες , συνέδρια , εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους , συμμετοχή σε ολοκληρωμένα  προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες , δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης),βάσει του Συστήματος Πιστοποίησης του ΕΚΕΠΙΣ, με κωδικό πιστοποίησης 12101097.

Επίσης το ΚΕΚ «ΓΗ» ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. δύναται να συμμετέχει  σε διαγωνισμούς του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και λοιπών οργανισμών , αλλά και ιδιωτών και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε προγράμματα κάθε είδους , ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην πραγματοποίηση επενδύσεων και εν γένει στην ανάπτυξη όλων των ανωτέρω προσδιορισμένων δραστηριοτήτων . Επίσης  δύναται εφόσον  επιβάλλεται από τις ανάγκες κατάρτισης να υλοποιήσει ενέργειες κατάρτισης σε άλλους χώρους με τους όρους που θα ορίζουν οι εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. καθώς και το εκάστοτε  ισχύον κανονιστικό πλαίσιο . Να συνεργάζεται και να συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε σχήμα και νομική μορφή με άλλα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Κ.Ε.Κ.) και οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο .

Η κεντρική δομή του Κ.Ε.Κ. στεγάζεται σε άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Θ.Καντά στις Σέρρες και διαθέτει άριστες υποδομές και εξοπλισμό. Επίσης διαθέτει παράρτημα στο Κιλκίς επί της οδού Σόλωνος 11.

Tα θεματικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται είναι τα εξής:

           Επαγγέλματα Πληροφορικής

           Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης

           Επαγγέλματα Υγείας-Πρόνοιας

           Αγροτικά επαγγέλματα

           Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών

           Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού

           Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών

           Επαγγέλματα Παιδαγωγικά

           Επαγγέλματα Περιβάλλοντος

 Στόχοι του Κ.Ε.Κ «ΓΗ» είναι:

1)  Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με επίκεντρο τις ακόλουθες ομάδες:

           Άνεργους νέους και νέες

           Άνεργες γυναίκες

           Μακροχρόνια άνεργους

           Εργαζόμενους/ αυτοαπασχολούμενους

           Εργαζόμενους, επιχειρηματίες

           Μετανάστες / παλιννοστούντες / πρόσφυγες

Σε αντικείμενα σχετικά με τα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης του Κ.Ε.Κ

2) Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, εργαλείων και εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης.

3) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Παροχή συμβουλών σε εργαζομένους, πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης, επαγγελματικός προσανατολισμός, ενημέρωση σε άνεργες γυναίκες για ευκαιρίες εύρεσης απασχόλησης, συμβουλευτική και στήριξη γυναικών για την έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, πληροφόρηση για τις δυνατότητες επιχορήγησης – επιδότησης, πληροφόρηση για τις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, υποστήριξη στη χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής.