ΔΥΝΑΜΙΚΟ


Σημαντικό παράγοντα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την σωστή λειτουργία ενός κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του.
Η επίτευξη και διατήρηση του υψηλού επιπέδου στα στελέχη μας και τους εκπαιδευτές μας είναι αποτέλεσμα της σωστής επιλογής και αξιολόγησης αφενός, και αφετέρου της συστηματικής και συνεχής επιμόρφωσης.
Τα κριτήρια επιλογής σταθμίζονται και καθορίζονται από ομάδα επιλογής η οποία αποτελείται από :

¨      την  Διευθύντρια του ΚΕΚ ΓΗ- ΚΔΒΜ 2  – Διευθύντρια Κατάρτισης
¨      τον Υπεύθυνο του Προγράμματος,
¨      τον Υπεύθυνο του θεματικού πεδίου  του προγράμματος,
¨      τον  Υπεύθυνο Προώθησης και
¨      ένα κοινωνικό επιστήμονα  ( κοινωνικό ψυχολόγο, κοινωνικό ανθρωπολόγο , κοινωνιολόγο ή παιδαγωγό με γνώσεις ή εμπειρία στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης).
Τα κριτήρια επιλογής οργανώνονται σε 5 άξονες:
1.      Τυπικά Προσόντα (Πτυχίο, εφ’ όσον απαιτείται, εξειδίκευση, μεταπτυχιακές σπουδές, άλλα σεμινάρια, ξένες γλώσσες)
2.      Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας, είδος απασχόλησης )
3.      Ειδικά προσόντα /  προδιαγραφές
4.      Κοινωνικές παράμετροι
5.      Προσωπικά χαρακτηριστικά υποψήφιου.