ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Αντικείμενο της δραστηριότητας του Κ.Ε.Κ “ΓΗ” είναι:
Ο εντοπισμός των ιδιαίτερων αναγκών που έχουν οι κλάδοι που είναι συναφείς με την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας και αγοράς εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες σε θέματα νέων τεχνολογιών, τηλεματικών εφαρμογών, διαχείρισης πληροφορίας μέσα από τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται από τα δίκτυα και ιδιαίτερα το Ιντερνετ.
Η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε άνεργους, μακροχρόνια άνεργους αλλά και εργαζόμενους.
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και την διευκόλυνση της ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων όσον αφορά τις ευκαιρίες κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και εργασίας
Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών συναφών με τα αντικείμενα του ΚΕΚ