Γραφείο προώθησης στην απασχόληση


Γραφείο προώθησης : Υπηρεσίες του Γραφείου προώθησης


Στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚ «ΓΗ» ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. λειτουργεί γραφείο διασύνδεσης με την αγορά εργασίας  με στόχο την παρακολούθηση των καταρτιζομένων και την επαφή με τις επιχειρήσεις για ανεύρεση εργασίας . Το γραφείο λειτουργεί σε χώρο εντός των δομών του ΚΕΚ και απασχολεί κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους, για την λειτουργία του.Στην προσπάθεια του το KEK «ΓΗ» να παράσχει και ηλεκτρονικά υπηρεσίες στους καταρτιζόμενους και συνεργάτες του, έχει πραγματοποιήσει τη σύνδεσή του με το www.skywalker.gr, το οποίο περιέχει πάνω αγγελίες ανά θεματικό πεδίο καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό βιογραφικών ανέργων, για την αναζήτηση ανέργων από επιχειρήσεις και εργασίας από την πλευρά των ανέργων.Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί ένα τόπο συνάντησης επιχειρήσεων και ατόμων που αναζητούν υπαλλήλους για εργασία, με στόχο την ικανοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης που δημιουργείται και από τις δύο πλευρές. Επικοινωνήστε με το γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας στο e-mail  kekgi @otenet.gr

Περιγραφή των Ενεργειών στήριξης καταρτιζομένων στη σύνδεση με  την αγορά εργασίας

Στάδιο Α΄.

Ενέργειες στήριξης και προετοιμασίας για την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων 

Σε όλες τις Δομές μας (στην κεντρική και στο παράρτημα ) έχει εγκατασταθεί ειδική βάση δεδομένων η οποία διαχειρίζεται εύκολα και αποτελεσματικά τα στοιχεία των καταρτιζομένων.
Ο μηχανισμός αναζήτησης μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίζουμε αυτόματα το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τα προσόντα και τις ικανότητες που μας ζητάει κάποια επιχείρηση.
Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αποφοίτους.

Στάδιο Β΄.

Ενέργειες στήριξης μετά το πέρας της κατάρτισης.

Δημιουργία ατομικού φακέλου αποφοίτων

Μετά την λήξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης συντάσσεται ο ατομικός φάκελος του κάθε απόφοιτου, ο οποίος αναλυτικά περιέχει:

Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, Αποδεικτικά σπουδών, Συστατικές επιστολές
Ερωτηματολόγιο από το οποίο προκύπτουν οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα κατάρτισης, τα στοιχεία του χαρακτήρα καθώς και τους επαγγελματικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του κάθε αποφοίτου.
Δελτίο συνέντευξης από το οποίο φαίνεται η πορεία του κάθε αποφοίτου με σημείο αναφοράς τις ενέργειες του γραφείου προώθησης.


Διαδικασία σύζευξης επιχειρήσεων – ανέργων/αποφοίτων

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καλούνται οι απόφοιτοι σε προσωπική συνάντηση με τον υπεύθυνο του γραφείου προώθησης στην απασχόληση, η οποία έχει σαν στόχο την διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ του κάθε αποφοίτου.

Ταυτόχρονα ενημερώνονται οι επιχειρήσεις που αντλούνται από την βάση δεδομένων με γνώμονα την σχέση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με το αντικείμενο κατάρτισης.
Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης επιχειρήσεων το γραφείο προώθησης αναζητεί τον απόφοιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της προσφερόμενης θέσης, κάνοντας χρήση της μηχανής αναζήτησης ανέργων και του ατομικού φακέλου των αποφοίτων.
Μέσω αυτής της διαδικασίας η τοποθέτηση σε θέση εργασίας έχει αυξημένες πιθανότητες να πετύχει αφού αφενός θα καλύπτει τις απαιτήσεις των εργοδοτών αφετέρου θα δώσει την ευκαιρία στους αποφοίτους να αναδείξουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας.
Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης δεν ικανοποιηθούν με τους αποφοίτους ενός προγράμματος, θα αναζητηθούν υποψήφιοι από προγενέστερα προγράμματα κατάρτισης.
Τέλος, μετά το πέρας της κατάρτισης, πραγματοποιείται ημερίδα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και διάδοση των προσόντων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι ώστε να προωθηθούν στην αγορά εργασίας.  Στην ημερίδα καλούνται τοπικοί εργοδοτικοί φορείς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, φορείς του δημοσίου, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ.
Στάδιο Γ’ 

Ενέργειες  στήριξης μετά το πέρας της κατάρτισης – μόνιμο σύστημα προώθησης στην απασχόληση.

Μετά – παρακολούθηση

Το γραφείο προώθησης στην απασχόληση είναι επίσης υπεύθυνο για την διαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε αποφοίτου έως και ένα έτος μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης.
Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος του γραφείου έρχεται σε επαφή με τους αποφοίτους κάθε 6μηνο με σκοπό την διαρκή ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε αποφοίτου και της βάσης δεδομένων, όσον αφορά στις επιχειρήσεις που τυχόν επισκέφθηκε (μέσω του γραφείου προώθησης ή μη), καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τυχόν παρακολούθησε μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης.
Μετά την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, εντοπίζονται οι απόφοιτοι που παραμένουν άνεργοι και ακολουθούν συνεντεύξεις συμβουλευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.  Κατά τις συνεντεύξεις αυτές, γίνεται προσπάθεια στήριξης και τόνωσης των εσωτερικών χαρακτηριστικών τους (αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, πνευματική σταθερότητα), τόνωση των εξωτερικευμένων χαρακτηριστικών (κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα επικοινωνίας, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία), δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στα δυνατά σημεία του βιογραφικού και του προφίλ τους καθώς και στα εσωτερικά κίνητρα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ενώ επισημαίνονται προς βελτίωση κάποια αδύνατα σημεία σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της σταδιοδρομίας του κάθε αποφοίτου

Διασύνδεση του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση με υπάρχοντες μηχανισμούς.

Εκτός από τη διαρκή επικοινωνία με τους συμβούλους απασχόλησης των ΚΠΑ, ο υπεύθυνος του γραφείου προώθησης στην απασχόληση κος Πανταζής Ευστάθιος, συνεργάζεται και με άλλους φορείς με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Τέτοιοι φορείς είναι ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, γραφείο διασύνδεσης ΤΕΙ, Επιμελητήρια και Οργανώσεις εργοδοτών, των οποίων η συνεργασία είναι πολύτιμη όσον αφορά στην υπόδειξη επιχειρήσεων που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης.